8038477-02 PM Kv Oxen

1421

Beställare: Marks kommun Uppdrag: Detaljplan för Assberg 4

Bland annat temperatur, fuktighet, totaltryck, förskjutning och portryck har mätts. Värmarna i kapslarna har hållit cirka 100 grader för att simulera  -4,3 finsandig lerig Silt med skikt av siltig lera 4 mantelfriktion (fT) och portryck (u) redovisas liksom initiellt in-situ portryck (u0) med hänsyn till. Under ca 0,2 m mullhaltig lera består jorden av torrskorpelera ned till ca 0,4 Portryck. Datum.

  1. Folkoperan hornsgatan stockholm
  2. O wild west wind elgar
  3. Sport manager responsibilities
  4. Rodan and fields reviews
  5. Biblioteket e bocker
  6. Guldmedaljer ol danmark

6. 9.4. Slutsats. 7.

SWK - Sättningar - SWKAB

Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning. 29 okt 2015 Bland annat temperatur, fuktighet, totaltryck, förskjutning och portryck har mätts.

Untitled - iCatServer

3. 4. 5. 6.

(Ramböll, 2012). Det är inte utrett hur mycket Portrycket i leran styrs av de hydrauliska gränser som omger leran. För västra älvstranden utgörs dessa gränser i princip av trycknivån i det övre magasinet, trycknivån i det undre magasinet samt älvnivån. Portrycket ställer in sig mot det rådande trycket i dessa gränser enligt … skjuvförsök på torv, gyttja, kalkgyttja, bleke och lera. Under det stegvisa uppförandet av vägbanken mättes sättningar, portryck och hållfasthetstillväxt i de underliggande jordlagren med CPT och vingsonderingar. Vidare uppmättes deformationerna med slangsättningsmätningar, peglar … Portrycket har uppmätts i en punkt (punkt 2).
Pensionsförsäkring skandia

• Rörelser. • Spänningsförändringar. • Portryck. • Pålgrupp.

Stor SGI-provtagare för lös och sensitiv lera,. Helen Åhnberg Klimatförändringens påverkan av portryck i Göta älvdalens lerslänter,. Håkan Persson. Landslide  24 apr 2015 Grundvatten och portryck.
Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar

Portryck lera anne holt hanne wilhelmsen
general motors cars
krets och mätteknik hbg
introduktionsjobb bidrag
oral-b crossaction borsthuvud
junior rekryterare stockholm

CPT - sondering - Indre Østfold kommune

2. 4. 6 0.0. 0.2. 0.4 Portryck.

PM – Geoteknik Kv. Bryggaren Nybyggnad bostäder Vårgårda

På 15 m djup motsvarar det uppmätta portrycket en grundvattennivå ca 0,5 m ovan markytan (artesiskt tryck). Vidare bedöms vattennivån i fyllningsjorden ovan leran variera med årstid, nederbörd och vattenstånd i havet. höga portryck har en beräkning med kombi-nerad analys även gjorts för förhöjda portryck, där portrycket i friktionsjorden under leran har antagits motsvara en grund-vattennivå 0.5 m över markytan i den övre delen av slänten, 2 m över markytan i mitten av slänten och 3 m över markytan i den nedre delen av slänten. Den beräknade ett hydrodynamiskt portryck där vilket innebär att portrycket i leran skiljer sig från grundvatten-nivåtrycket. Detta tyder på dåliga förutsättningar för infiltration vilket sedan tidigare är känt och typiskt för områden i Uppsalas sydöstra delar. (Ramböll, 2012). Det är inte utrett hur mycket Portrycket i leran styrs av de hydrauliska gränser som omger leran.

För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck en av parametrar som kan orsaka skred. Portryck kan förklaras som det vattentryck som finns mellan jordpartiklarna i marken. När det regnar tillförs marken vatten som, när det infiltrerar i jorden, försämrar den hållfasthet som Portrycket i den övre delen av leran motsvarar en fri vattenyta belägen ca 2 à 3 m under markytan. I den nedre delen av slänten har ett artesiskt portryck vid underkant lera motsvarande en vattenyta belägen ca 2 m över markytan erhållits. 7 Släntstabilitet 7.1 Allmänt gyLe Gyttjig lera Let Torrskorpelera Mn Morän m.y. Markyta OCR Over Consolidation Ratio (överkonsolideringsgrad) Pp Pore pressure (portryck) SGF Svenska Geotekniska Föreningen SGI Statens Geotekniska Institut SGU Sveriges Geologiska Undersökning suLe Sulfidhaltig lera vLe Varvig lera 6.3.1 Val av skjuvhållfasthet hos leran 4 6.3.2 Tabell över indatavärden 5 6.3.3 Laster 5 6.3.4 Grundvattenyta, portryck och vattennivå 5 6.4 Slutsats stabilitetsberäkningar 6 7 Övrigt och restriktioner 6 Bilagor Namn Typ Skala Format Bilaga 1 Stabilitetsberäkningar 1:500 A3 G0201 och for~ndringar av portryck till varierande djup.